Oddział zagranicznego przedsiębiorstwa w Polsce ma dużo większy zakres działalności, niż przedstawicielstwo.

Jeśli jesteś obywatelem Polski albo cudzoziemcem i prowadzisz swoją działalność poza granicami RP – możesz starać się zarejestrować w Polsce oddział swojego zagranicznego przedsiębiorstwa. Głównym warunkiem jest zasada wzajemności o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej. Dla przedsiębiorców zagranicznych z państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) obowiązują takie same zasady prowadzenia działalności gospodarczej, jak w przypadku przedsiębiorców polskich.

Co do zasady procedura rejestracji oddziału w KRS podobna do – rejestracji osoby prawnej w rejestrze, na przykład sp. z o.o. Trzeba również pamiętać, iż oddział nie posiada osobowości prawnej co tego – należy do firmy – matki. Pamiętać również trzeba, iż oddział może dzialac wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział jest obowiązany ustanowić osobę upoważnioną w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego, a ponadto powinien:

  • używać do oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów „oddział w Polsce”
  • prowadzić dla oddziału oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości

zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego np. w sytuacji, gdy nastąpiło otwarcie likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego lub przedsiębiorca utracił prawo wykonywania działalności gospodarczej

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi usługami, wypełnij i wyślij ten formularz, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej
WYŚLIJ WNIOSEK

Zapisz się na newsletter