Regulamin BPM-PL Władysław Boroszok, ul. Władysława Sikorskiego 16/11, 96-300 Żyrardów,

Adres biura obsługi klientów: ul. Stanisława Wyspiańskiego 6B, lok. 17 96-300 Żyrardów

NIP- 8381063816

 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez firmę doradztwa gospodarczego "Nazwa Firmy" (zwana dalej "Firmą").

 2. b. Firma specjalizuje się w doradztwie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, w tym zakładaniu spółek, usługach prawnych dla firm oraz usługach księgowych.

 1. Usługi

 1. Firma oferuje następujące rodzaje usług:

 • doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej działalności gospodarczej,

 • doradztwo w zakresie rejestracji działalności gospodarczej,

 • doradztwo w zakresie księgowości i podatków,

 • doradztwo w zakresie prawa pracy,

 • doradztwo w zakresie prawa gospodarczego,

 • doradztwo w zakresie innych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.

b. Szczegóły oferowanych usług, w tym opłaty i warunki świadczenia, będą uzgodniane indywidualnie z klientem.

 1. Rejestracja i Klienci

  1. Klienci, którzy chcą skorzystać z usług Firmy, powinni się zarejestrować, podając prawdziwe dane kontaktowe.

  2. Firma zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług osobom lub firmom, które nie spełniają warunków określonych w umowie lub które działają niezgodnie z prawem.

 2. Opłaty

  1. Wysokość opłat za usługi Firmy oraz warunki płatności będą uzgadniane z klientem indywidualnie.

  2. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany stawek opłat, o czym poinformuje klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.

 3. Procedura reklamacyjna i zwrot usług

  1. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą świadczonych usług. Reklamacje można składać na piśmie, na adres [adres kontaktowy Firmy] lub drogą elektroniczną na adres [adres e-mail kontaktowy].

  2. W reklamacji powinno być zawarte: nazwisko i dane kontaktowe klienta, opis problemu, data i informacje dotyczące usługi, na którą reklamacja dotyczy.

  3. Firma zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie [termin rozpatrzenia reklamacji, na przykład 14 dni od daty otrzymania reklamacji].

  4. Po rozpatrzeniu reklamacji, Firma powiadomi klienta o wynikach postępowania.

  5. Klient ma prawo do zwrotu zamówionych usług, jednak warunki i terminy zwrotu będą ustalane indywidualnie w oparciu o umowę zawartą między klientem a Firmą.

 4. Odpowiedzialność

  1. Firma dokłada wszelkich starań, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, ale nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub szkody poniesione przez klientów w wyniku korzystania z usług Firmy.

 5. Ochrona danych osobowych

  1. Firma przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i gwarantuje poufność danych przekazywanych przez klientów.

 6. Zmiany w regulaminie

  1. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Klienci zostaną o tym poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

 7. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin wchodzi w życie od daty opublikowania na stronie internetowej Firmy.

  2. W sprawach spornych obowiązuje prawo polskie, a wszelkie spory rozstrzygane są przez właściwe sądy.

  3. Wszelkie pytania i wnioski dotyczące regulaminu można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

KLAUZULA POUFNOŚCI W OPARCIU O RODO

 1. Wstęp

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach świadczenia usług doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, w tym założenia spółek, usług prawnych dla firm i usług księgowych ("Usługi"),BPM-PL Władysław Boroszok ("Firma") jest administratorem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej "RODO").

 2. W celu zapewnienia ochrony prywatności i poufności danych klientów oraz osób trzecich, Firma przyjmuje niniejszą klauzulę poufności. 

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji umowy pomiędzy klientem a Firmą oraz w celu spełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego.

 1. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

 1. Firma przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane finansowe, informacje o działalności gospodarczej klienta oraz inne dane niezbędne do świadczenia Usług.

 1. Podmioty przetwarzające dane osobowe

 1. Dane osobowe klientów mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Firmy zgodnie z umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, z zachowaniem zasad poufności i zgodnie z RODO.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe klientów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a także przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności w zakresie przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych.

 1. Prawa klientów w zakresie danych osobowych

  1. Klienci mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  1. Klienci mają prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

  1. Klienci mogą wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  1. Aby skorzystać z powyższych praw lub zgłosić zapytania dotyczące przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z Firmą.

 

 1. Zabezpieczenia

 1. Firma stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub ujawnieniem.

 1. Kontakt

 1. Wszelkie pytania, wnioski i żądania dotyczące ochrony danych osobowych oraz wykonywania praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz na adres siedziby Firmy.

 2. Kierownik ds. ochrony danych osobowych w Firmie: Władysław Boroszok

Niniejsza klauzula poufności stanowi zobowiązanie Firmy do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych zgodnie z RODO i ma na celu zapewnienie klientom oraz osobom trzecim odpowiedniego poziomu ochrony prywatności i poufności danych osobowych.

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi usługami, wypełnij i wyślij ten formularz, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej
WYŚLIJ ZAPYTANIE